Regulamin

Regulamin portalu Dobre Kartki - Dobre Życzenia :: Postanowienia ogólne ::

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego DobreZyczenia.com zwanego dalej (Serwisem), w zakresie:

 • tworzenia i wysyÅ‚ania kartek internetowych, zwanych dalej (e-Kartkami) drogÄ… elektronicznÄ…,
 • treÅ›ci i formy e-Kartek oraz życzeÅ„ zamieszczanych w Serwisie przez zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja użytkowników

 • Korzystanie z Serwisu w zakresie zarówno wysyÅ‚ania jak i odbierania e-Kartek jest caÅ‚kowicie BEZPŁATNE i nie wymaga rejestracji.
 • Rejestracja w naszym Serwisie jest zupeÅ‚nie dobrowolna.
 • Niektóre z funkcji naszego Serwisu sÄ… dostÄ™pne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, po ich wczeÅ›niejszym zalogowaniu.
 • W celu dokonania rejestracji, każdy użytkownik proszony jest o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, oraz utworzenia hasÅ‚a dla swojego nowego konta.
 • Każdy użytkownik ma prawo do wglÄ…du, edycji, jak również usuniÄ™cia w/w danych.
 • W przypadku usuniÄ™cia powyższych danych, konto użytkownika, wraz z dodanymi przez niego e-Kartkami zostanie automatycznie usuniÄ™te.

Tworzenie i wysyłanie e-Kartek

 • Tworzenia oraz wysyÅ‚anie e-Kartek jest BEZPŁATNE i dostÄ™pne dla wszystkich odwiedzajÄ…cych i korzystajÄ…cych z naszego Serwisu.
 • Zabrania siÄ™ tworzenia i wysyÅ‚ania kartek o treÅ›ci niezgodnej z prawem czy też ogólnie przyjÄ™tym kanonem dobrych zachowaÅ„, o treÅ›ci obraźliwej, nakÅ‚aniajÄ…cej do nienawiÅ›ci, obscenicznej czy wulgarnej.

Dodawanie własnych e-Kartek oraz życzeń przez zarejestrowanych użytkowników.

 • Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość, bezpoÅ›rednio ze swojego konta, dodawania, edycji, oraz usuwania wÅ‚asnych zdjęć z których może tworzyć wÅ‚asne e-Kartki.
 • Zarejestrowny użytkownik umieszczajÄ…c zdjÄ™cia na serwerze serwisu DobreZyczenia.com potwierdza, że jest ich autorem bÄ…dź też posiada zgodÄ™/autoryzacjÄ™ ich wÅ‚aÅ›ciciela do ich użycia na stronach naszego serwisu.
 • Dodane przez zarejestrowanego użytkownika e-Kartki mogÄ… być umieszczone w katalogu "Publicznym", a wiec katalogu ogólnie dostÄ™pnych kartek dla wszystkich użytkowników Serwisu, bÄ…dź też w katalogu kartek "Prywatnych", dostÄ™pnych tylko dla ich wÅ‚aÅ›ciciela po zalogowaniu.
 • Zarejestrowani użytkownicy majÄ… możliwość dodawania wÅ‚asnych życzeÅ„ do dostÄ™pnych w naszym Serwisie kategorii.
 • Zarówno e-Kartki jak i dodane przez zarejestrowanych użytkowników życzenia, podlegajÄ… sprawdzeniu i zatwierdzeniu ich przez Administratora serwisu pod wzglÄ™dem ich poprawnoÅ›ci, estetyki, oraz zgodnoÅ›ci z regulaminem Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usuniÄ™cia z serwera serwisu DobreZyczenia.com wszelkich zdjęć, e-kartek, czy innych materiaÅ‚ow multimedialnych, które byÅ‚yby sprzeczne z niniejszym regulaminem.

Postanowienia końcowe

 • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba peÅ‚noletnia, lub osoba niepeÅ‚noletnia, której rodzice bÄ…dź prawni opiekunowie wyrażą w jej/jego imieniu zgodÄ™ na korzystanie z naszego Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszyscy użytkownicy zostanÄ… o takich zmianach niezwÅ‚ocznie powiadomieni.
 • Korzystanie z Serwisu stanowi bezwarunkowÄ… akceptacjÄ™ treÅ›ci Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zasad niniejszego regulaminu, konto użytkownika może zostać zawieszone lub caÅ‚kowicie usuniÄ™te w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia.
 • Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia prosimy kierować drogÄ… elektronicznÄ… na adres:
  info [malpa] dobrezyczenia.com
  lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj.
Dobre Życzenia na Facebooku